Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Thông báo thay đổi người đại diện theo Pháp luật

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty thông báo việc thay đổi Giám đốc điều hành, cũng là người đại diện theo Pháp luật theo đúng Điều lệ Công ty quy định kể từ ngày 21/11/2017 là Ông Cao Tấn Minh.

Thông báo đính kèm