Đóng
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 – ĐỒNG NAI
DONG NAI – NO.1 CIVIL AND INDUSTRIAL CONSTRUCTION JOINT STOCK COMPANY

Hồ sơ năng lực

Cơ cấu tổ chức quản lý

Chủ tịch Hội đồng quản trị:

– Ông Nguyễn Sơn Đằng

+ Năm sinh: 1963

+ Trình độ: Đại học

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trưởng ban kiểm soát

– Bà Lê Thị Hoàng Oanh

+ Năm sinh: 1965

+ Trình độ: Đại học

+ Chuyên môn: Thạc sỹ QTKD

Ban Giám đốc

– Ông Cao Tấn Minh – Chức vụ: Giám đốc

+ Năm sinh: 1968

+ Trình độ: Đại học

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

– Ông Lâm Bá Quyền – Chức vụ: P.Giám đốc

+ Năm sinh: 1972

+ Trình độ: Đại học

+ Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

– Ông Đào Minh Quyền – Chức vụ: PGĐ Nhà máy gạch tuynel Thống Nhất

+ Năm sinh: 1983

+ Trình độ: Đại học

+ Chuyên môn: Kỹ sư điện CN

Các trưởng phòng

– Ông Lê Gia Quang – Chức vụ: Trưởng P.KHKT

+ Năm sinh: 1976

+ Trình độ: Đại học

+ Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

– Bà Trần Thị Kim Phượng – Chức vụ: Kế toán trưởng.

+ Năm sinh: 1986

+ Trình độ: Đại học

+ Chuyên môn: Cử nhân kinh tế

– Bà Vũ Thị Thu Hòa – Chức vụ: Trưởng P.TCHC – ĐT

+ Năm sinh: 1975

+ Trình độ: Đại học

+ Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng