Tiếng Việt (Vietnamese)English (United Kingdom)

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG DÂN DỤNG CÔNG NGHIỆP SỐ 1 ĐỒNG NAI

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY

1. Hội đồng quản trị

-        Ông Nguyễn Sơn Đằng          - Chủ tịch HĐQT

-        Ông Cao Tấn Minh             - Thành viên

-        Ông Phạm Trần Hoà Hiệp     - Thành viên

-        Ông Lê Nguyên Soái               - Thành viên

-        Ông Lê Anh Sơn                      - Thành viên

 

2. Ban kiểm soát

-       Bà Lê Thị Hoàng Oanh              - Trưởng ban

-        Bà Tống Thị Kim Hoa              - Thành viên

-        Bà Trần Thị Thanh Thủy         - Thành viên

 

3. Ban Giám đốc

-        Ông Cao Tấn Minh                    - Giám đốc điều hành

-        Ông Lâm Bá Quyền               - P. Giám đốc Kế hoạch - Kỹ thuật

-        Ông Lê Anh Sơn                    - P. Giám đốc Dự án công ty

 

4. Các trưởng phòng

-        Ông Uông Sĩ Bằng              - Trưởng P. Kế hoạch – Kỹ thuật

-        Bà Trần Thị Kim Phượng - Kế toán trưởng

-       Bà Nguyễn Thị Chung      - Trưởng P. Tổ chức – Hành chánh